15:34 15/03/2010

TMP và LGC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

TMP và LGC trả cổ tức bằng tền với tỷ lệ lần lượt là 7% và 8%

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền của TMP và LGC.

* Ngày 22/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE).

Theo đó, ngày 22/4/2010, TMP sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ cổ tức 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ - khu 5, thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TMP vào những ngày 19, 22 và 23/3/2010.

* Ngày 24/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2009 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE).

Theo đó, ngày 28/4/2010, LGC sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ cổ tức 8%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia - 11-11A đường số 5, Bình Thới, phường 8, quận 11, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LGC vào những ngày 23 24 và 25/3/2010.