12:08 25/05/2010

TNB trả cổ tức 12% bằng tiền

Huyền Thương

VSD vừa thông báo ngày 4/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của TNB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo ngày 4/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (mã TNB-UPCoM).

Theo đó, ngày 25/6 TNB sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1.200 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, 25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM kể từ ngày 25/6/2010.