Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2018

Trong tháng 2/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864, với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ, tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2017...

Đào Hưng

04/03/2018 10:03

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Ảnh 5.

Ảnh 6.

Ảnh 7.

Ảnh 8.

Ảnh 9.

Ảnh 10.

Ảnh 11.

Ảnh 12.

Ảnh 13.