11:49 08/05/2018

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018

Đào Hưng

Trong tháng 4/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 14.510 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 133.538 tỷ đồng

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 4/2018 - Ảnh 13.