11:41 05/05/2007

Tóm lược quy định mới về công ty chứng khoán

Hải Bằng

Quy chế mới sẽ kiểm soát chặt hơn những hoạt động và nâng cao trách nhiệm của các công ty chứng khoán đối với nhà đầu tư

Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được khách hàng uỷ thác bằng văn bản.
Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được khách hàng uỷ thác bằng văn bản.
Bắt đầu từ 10/5 tới, quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán sẽ có hiệu lực thi hành.

Quy chế mới sẽ kiểm soát chặt hơn những hoạt động và nâng cao trách nhiệm của các công ty chứng khoán đối với nhà đầu tư.

Theo quyết định, điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán gồm: Có trụ sở đảm bảo các yêu cầu: quyền sử dụng trụ sở làm việc tối thiểu một năm, trong đó diện tích làm sàn giao dịch phục vụ nhà đầu tư tối thiểu 150 m2, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm: sàn giao dịch phục vụ khách hàng, thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính cùng các phần mềm thực hiện hoạt động giao dịch chứng khoán, trang thông tin điện tử, bảng tin để công bố thông tin cho khách hàng, hệ thống kho, két bảo quản chứng khoán, tiền mặt, tài sản có giá trị khác và lưu giữ tài liệu, chứng từ giao dịch đối với công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán...

Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ thực góp ban đầu của công ty chứng khoán. Phần vốn góp ban đầu của cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập không được chuyển nhượng trong vòng ba 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và phù hợp với điều lệ công ty. Báo cáo tài chính năm gần nhất tính đến thời điểm cam kết góp vốn thành lập công ty chứng khoán phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Quy chế còn quy định công ty chứng khoán muốn thành lập phải có dự thảo điều lệ công ty đã được các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập công ty chứng khoán thông qua, phương án hoạt động kinh doanh trong ba 3 năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các công ty chứng khoán bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau: hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố tình làm sai sự thật, sau khi hết thời hạn cảnh báo quy định tại Điều 74 của Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán vẫn không khắc phục được tình trạng cảnh báo và có lỗ gộp đạt mức 50% vốn điều lệ hoặc không chịu đáp ứng đủ điều kiện về vốn hoạt động kinh doanh chứng khoán; hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động; không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại điều 3 quy chế này.

Công ty chứng khoán bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau: Không tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động; không khắc phục tình trạng quy định tại điểm b khoản 1 điều này trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động; không khắc phục được các vi phạm quy định tại điểm a, c và d khoản 1 điều này trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động; giải thể, phá sản.

Quy chế quy định người hành nghề chứng khoán không được đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ về mặt sở hữu với công ty chứng khoán nơi mình làm việc, đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác; đồng thời làm giám đốc (tổng giám đốc) của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết, trừ trường hợp tổ chức này là công ty chứng khoán.

Người hành nghề chứng khoán đang làm việc cho công ty chứng khoán chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình (nếu có) tại công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc. Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được khách hàng uỷ thác bằng văn bản.

Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khoá tập huấn về văn bản pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức.