21:51 14/05/2014

Tổng bí thư: Tỉnh táo, sáng suốt bảo vệ chủ quyền

Huy Nam

Nội dung đáng chú ý trong phát biểu bế mạc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 9

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tình hình biển Đông hiện đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đó là một nội dung được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, diễn ra từ 8-14/5 tại Hà Nội.

Ông cũng khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị (gồm ba nội dung lớn) và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Về nội dung lớn thứ nhất, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã xem xét kết quả tổng kết và nhất trí ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về nội dung lớn thứ hai, hội nghị đã thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tổng bí thư cho rằng trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực, nhất là tình hình biển Đông hiện nay, cần có sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Về nội dung lớn thứ ba, theo Tổng bí thư, hội nghị đã thảo luận dân chủ, xem xét thận trọng và thống nhất kết luận, cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vấn đề quan trọng khác.

Đáng chú ý trong đó, về quy chế bầu cử trong Đảng, Trung ương đã thảo luận rất kỹ và nhất trí ban hành quy chế mới của Ban Chấp hành Trung ương trên cơ sở kế thừa quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị các khóa trước ban hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới quan trọng.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị và khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian qua nhìn chung được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, do đây là công việc mới, chưa từng làm, nên cũng còn có những hạn chế, khiếm khuyết, lúng túng cần được kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh.

Về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, phường, Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và dân dân các tỉnh, thành phố được chọn thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân. Trung ương nhất trí về cơ bản với những nhận định, đánh giá tình hình và đề xuất của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, yêu cầu Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định trong quá trình chuẩn bị xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương.