00:01 17/05/2007

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm tăng mạnh vốn điều lệ

Trong năm 2006, tổng công ty đạt doanh thu 909 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 60,5 tỷ đồng, với tỷ lệ chi trả cổ tức 13%

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare - mã chứng khoán VNR) dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 343 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng qua 2 giai đoạn trong năm 2007.

Cụ thể, Vinare sẽ tăng thêm 407 tỷ đồng, tương đương 40,7 triệu cổ phiếu. Trong giai đoạn 1 (dự kiến thực hiện trong tháng 6-7/2007), phát hành cho cổ đông hiện hữu 13,72 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:4 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tiếp theo, phát hành cho cán bộ nhân viên thuộc danh sách của Vinare, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 1,65 triệu cổ phiếu, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu; sau đó, bán tiếp 12,58 triệu cổ phiếu đấu giá qua sàn Hà Nội.

Giai đoạn 2 (dự kiến thực hiện trước 31/12/07), sẽ chào bán riêng lẻ 12,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược trong và ngoài nước; HĐQT được uỷ quyền lựa chọn tổ chức tư vấn và cổ đông chiến lược, giá chào bán…

Trong năm 2006, tổng công ty đạt doanh thu 909 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 60,5 tỷ đng, với tỷ lệ chi trả cổ tức 13%.