05:31 24/05/2013

Tổng giá trị tài sản nhà nước vượt 865 nghìn tỷ đồng

Nguyên Thảo

Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Chính phủ cho biết xe ôtô công hiện có 34.565 chiếc với tổng nguyên giá 
18.251 tỷ đồng, chiếm 2,11% tổng giá trị tài sản nhà nước.
Chính phủ cho biết xe ôtô công hiện có 34.565 chiếc với tổng nguyên giá 18.251 tỷ đồng, chiếm 2,11% tổng giá trị tài sản nhà nước.
Vẫn về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, nhưng báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội kỳ này không phải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký như thường lệ mà do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng ký.

Đây là báo cáo định kỳ gửi Quốc hội vào kỳ họp đầu tiên hàng năm.

Báo cáo cho biết, tổng giá trị tài sản nhà nước đến ngày 31/12/2012 là 865.801 tỷ đồng. Trong đó: tài sản là quyền sử dụng đất: 630.517 tỷ đồng, tài sản là nhà: 182.559 tỷ đồng, tài sản là ôtô: 18.251 tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên: 34.474 tỷ đồng.

Với từng loại tài sản, Chính phủ cho biết xe ôtô công hiện có 34.565 chiếc với tổng nguyên giá 18.251 tỷ đồng, chiếm 2,11% tổng giá trị tài sản nhà nước. Riêng trong năm 2012 đã tăng 2.391 chiếc với tổng giá trị 2.756 tỷ đồng và giảm 677 chiếc với tổng giá trị 276 tỷ đồng. Cụ thể hơn Trung ương tăng 973 chiếc với tổng giá trị 956 tỷ đồng, địa phương tăng 1.418 chiếc với tổng giá trị 1.799 tỷ đồng.
    
Với tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán 5.886 tỷ đồng bằng 32,25% tổng nguyên giá, báo cáo lưu ý phần lớn xe ôtô công đã sử dụng quá nửa thời gian theo chế độ quy định. Còn số đã sử dụng vượt quá thời gian quy định (sử dụng trên 10 năm) lên tới 12.682 chiếc, chiếm 36,69% tổng quỹ xe công.

Nguồn kinh phí để thực hiện thay thế số xe này được nhìn nhận là đang ngày càng tạo sức ép lên ngân sách nhà nước, cùng với việc mua sắm bổ sung cho các chức danh, các cơ quan, đơn vị chưa được bố trí xe ôtô để phục vụ công tác.

Trong số các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thời gian tới, Chính phủ nêu rõ không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho mục đích mua sắm xe ôtô và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách. Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là khoản chi mua xe công.

Bên cạnh xe ôtô công, biến động của các loại tài sản khác cũng được phân tích.

Theo đó, diện tích đất tăng là 1,831 triệu m2 với tổng giá trị 2.317 tỷ đồng và giảm 0,838 triệu m2 với tổng giá trị 1.098 tỷ đồng. Tăng nhiều nhất là đất phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo (580,4 nghìn m2); đất trụ sở (194,3 nghìn m2); đất phục vụ hoạt động sự nghiệp nông nghiệp, công tác chuyên môn, hoạt động sự nghiệp khác (189,2 nghìn m2); đất phục vụ hoạt động văn hóa (31,4 nghìn m2).

Cũng trong năm 2012, diện tích nhà tăng là 1,916 triệu m2 với tổng giá trị 9.504 tỷ đồng và giảm 0.501 triệu m2 với tổng giá trị 559 tỷ đồng. Trong đó: Trung ương tăng 0,467 triệu m2 với tổng giá trị 2.326 tỷ đồng, giảm 0,161 triệu m2 với tổng giá trị 179 tỷ đồng. Địa phương tăng 1,449 triệu m2 với tổng giá trị 7.178 tỷ đồng, giảm 0,340 triệu m2 với tổng giá trị 379 tỷ đồng.