09:23 25/08/2017

Tổng giám đốc Dược Hậu Giang xin từ nhiệm, về làm cố vấn

Hà Anh

Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 1/9/2017

TS. Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
TS. Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 và thay đổi nhân sự.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 1/9/2017.

Trong đơn xin từ nhiệm, bà Phạm Thị Việt Nga đã viết "Qua quá trình xây dựng, phát triển, đào tạo quy hoạch kế thừa cũng như chuẩn bị mô hình, cấu trúc mới DHG Pharma trong giai đoạn tiếp theo; đến thời điểm này, tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao lại công tác điều hành cho thế hệ kế thừa mà tôi đã dày công đào tạo trong suốt thời gian qua. Tôi cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để chuyển giao, để thế hệ kế thừa tiếp nối công cuộc xây dựng DHG Pharma mãi trường tồn dựa trên tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa Dược Hậu Giang".

Bà Phạm Thị Việt Nga cho biết, bà vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Công ty với vai trò thành viên Hội đồng Quản trị để tham gia điều hành chiến lược. Đồng thời, bà Nga làm cố vấn chuyên môn để chuyển giao nhịp nhàng và hỗ trợ Ban điều hành kết nối, xây dựng các mối quan hệ.

Đồng thời, thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ của các Phó tổng giám đốc DHG từ thời điểm 1/9/2019 đến khi có quyết định khác của Hội đồng Quản trị đối với ông Lê Chánh Đạo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và hỗ trợ và bà Nguyễn Ngọc Diệp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng.

Về nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2018, Dược Hậu Giang miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hoàng Nguyên Học (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) do nghỉ hưu theo chế độ tại SCIC và ông Lê Đình Bửu Trí (Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị) theo chỉ đạo của SCIC.

Bên cạnh đó, phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Đặng Thị Thu Hà kể từ ngày 28/07/2017. Bên cạnh đó bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành tham gia Hội đồng Quản trị. Những thay đổi trong Hội đồng Quản trị sẽ được trình ĐHĐCĐ bằng văn bản lần 2 năm 2017.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/9/2017. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 4/10/2017. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tính đến ngày 30/6/2017, doanh thu thuần của DHG đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 359 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái, EPS đạt 2.470 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi kỳ này đạt gần 359 tỷ đồng.