08:47 01/08/2011

Tổng hợp kết quả kinh doanh các công ty niêm yết trên HNX

Minh Hà

Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là HTB, VCR, VNF, SSS, LUT, NET, NGC và LO5 công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

NET lãi 32,71 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2011.
NET lãi 32,71 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2011.
Các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là HTB, VCR, VNF, SSS, LUT, NET, NGC và LO5 công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Huy Thắng (mã HTB-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 11,52 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 18,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 59,4 triệu đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 105,6 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 92 đồng.

Năm 2011, HTB đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 80 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 5 tỷ đồng và 3,75 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (mã VCR-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 26,12 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 49,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,13 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 13 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 376 đồng, EPS quý 2 đạt 146 đồng.

Năm 2011, VCR thông qua kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất kinh doanh dự kiến đạt 465,693 tỷ đồng, tăng 120,76% so với năm 2010; doanh thu đạt 312,990 tỷ đồng, tăng 186,56% so với năm 2010; Lợi nhuận đạt 101,559 tỷ đồng, tăng 125,03% so với kế hoạch và cổ tức 16%/năm.

* Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương (mã VNF-HNX) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 50,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 85,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,84 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 37,45 tỷ đồng.

Năm 2011, VNF thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 935 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu đạt 20%.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (mã SSS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 20,43 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 34,93 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 227,22 triệu đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 610,24 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 244 đồng, EPS quý 2 chỉ đạt 91 đồng.

Năm 2011, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 81,145 tỷ đồng; Doanh thu đạt 83,267 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 6,27 tỷ đồng; cổ tức từ 12-15%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 28,44 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 40,57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,099 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 1,62 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 294 đồng, EPS quý 2/2011 đạt 199 đồng.

Năm 2011, LUT thông qua kế hoạch với tổng doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, cổ tức 8%.

* Công ty Cổ phần Bột giặt Net (mã NET-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 130,87 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 238,97 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 17,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 32,71 tỷ đồng.

Năm 2011, NET thông qua kế hoạch với mức tăng trưởng sản xuất 15%; mức tăng doanh thu bán hàng 20%; lợi nhuận bằng năm 2010 (81,48 tỷ đồng).

* Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 55,32 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 92,84 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 993,2 triệu đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 1,54 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 1.284 đồng, EPS quý 2/2011 đạt 828 đồng.

Năm 2011, NGC đặt mục tiêu với sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 3.000 tấn sản phẩm/năm; Kim ngạch xuất khẩu đạt 9.975.500 USD; Doanh thu tiêu thụ đạt 218 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 6, 027 tỷ đồng; cổ tức 18%/năm.

* Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 24,07 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 27,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 842,6 triệu đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 1,013 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 203 đồng, EPS quý 2/2011 đạt 169 đồng.

Năm 2011, LO5 thông qua kế hoạch với giá trị sản lượng đạt 400 tỷ đồng; doanh thu đạt 240 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 9,250 tỷ đồng, cổ tức 12%/năm.