08:18 26/10/2011

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 3 trên HNX

Minh Hà

Sáu doanh nghiệp trên HNX là L62, V21, VE9, VTS, VBH và VTL công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu L62 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu L62 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Sáu doanh nghiệp trên HNX là L62, V21, VE9, VTS, VBH và VTL công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

* Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 29,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 126,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 415,2 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 3,9 tỷ đồng.

Năm 2011, L62 thông qua tổng giá trị sản lượng đạt 670 tỷ đồng; doanh thu đạt 197 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 14,5 tỷ đồng; cổ tức 18%.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (mã V21) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 51,5 tỷ tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 202,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 517,6 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 1,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 950 đồng, EPS quý 3 đạt 305 đồng.

Năm 2011, V21 thông qua giá trị tổng sản lượng đạt 695,1 tỷ đồng; doanh thu đạt 578 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 13,5 tỷ đồng; cổ tức 14%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (mã VE9) công bố Báo cáo tài chính (công ty mẹ) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 10,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 -593,6 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 120,2 triệu đồng.

Năm 2011, VE9 thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 74,7 tỷ đồng; doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 123 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 63,3 tỷ đồng; EPS đạt 8.803 đồng/cổ phiếu; cổ tức 30% /năm.

* Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 16,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 2,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 9,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 6.926 đồng, EPS quý 3 đạt 1.672 đồng.

Năm 2011, VTS dự kiến doanh thu đạt 103 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng;

* Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 25 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 74,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 3,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 1.138 đồng, EPS quý 3 đạt 366 đồng.

Năm 2011, VBH dự kiến tổng doanh thu đạt 114 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng; cổ tức 10%.

* Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 22 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 48,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 -168,4 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt hơn 6 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 3,38 đồng, EPS quý 3 -93,66 đồng.

Năm 2011, VTL dự kiến tổng doanh thu đạt 126 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 5,5  tỷ đồng.