22:32 25/07/2008

TPC được phép phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Ngày 24/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo không phản đối việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TPC

Ngày 24/7/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1507/UBCK-QLPH không phản đối việc phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC).

Tuy nhiên để thực hiện đợt phát hành này, công ty cần thực hiện việc phát hành theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư; xác định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện đợt phát hành.

Trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, công ty cần báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về kết quả đợt phát hành.