17:00 31/12/2008

Tra cứu văn bản, thủ tục hành chính quy về một mối

Hà Minh

Từ ngày 30/12/2008, tất cả các văn bản thủ tục hành chính sẽ được cập nhật tại www.thutuchanhchinh.vn

Giao diện của trang điện tử www.thutuchanhchinh.vn.
Giao diện của trang điện tử www.thutuchanhchinh.vn.
Từ ngày 30/12/2008, tất cả các văn bản thủ tục hành chính sẽ được cập nhật tại www.thutuchanhchinh.vn.

Trang tin điện tử này, do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ xây dựng, sẽ là địa chỉ cung cấp đẩy đủ, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30).

Theo Tổ công tác, sự ra đời của trang tin điện tử này sẽ giúp các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và mọi người dân tra cứu, tham gia trực tiếp vào quá trình thống kê, rà soát thủ tục hành chính nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây cản trở cho hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân.

Thống kê của Tổ công tác cho biết, hiện có trên 6.500 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân đang được thực hiện tại các cấp chính quyền.

Danh mục này được tổng hợp trên cơ sở thống kê các thủ tục hành chính của các bộ, địa phương, do đó vẫn còn tiếp tục được xem xét, hoàn thiện (có thể thay đổi) và sẽ được đăng tải trên trang điện tử để lấy ý kiến tham gia của người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện.