09:56 15/01/2010

Trái phiếu Chính phủ có thể sẽ giảm còn 4 loại

N.Anh

Dự thảo nghị định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Theo dự thảo nghị định, lãi suất trái phiếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành.
Theo dự thảo nghị định, lãi suất trái phiếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành.
Bộ Tài chính vừa tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Theo dự thảo, trái phiếu Chính phủ sẽ giảm từ 6 xuống còn 4 loại là: tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu ngoại tệ và công trái xây dựng Tổ quốc, bỏ trái phiếu đầu tư và trái phiếu công trình trung ương.

Cũng theo dự thảo này, chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính, trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi; dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Về phương thức phát hành, tín phiếu kho bạc được phát hành theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Đối với trái phiếu kho bạc, trái phiếu ngoại tệ được phát hành theo các phương đấu thầu qua sở giao dịch chứng khoán, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Để phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế, phải có đề án phát hành trái phiếu được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trị giá phát hành trái phiếu Chính phủ quốc tế phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãi suất trái phiếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường tài chính tại thời điểm phát hành. Trường hợp đấu thầu, bảo lãnh phát hành thì lãi suất hình thành theo kết quả đấu thầu, bảo lãnh phát hành.

Chủ sở hữu trái phiếu được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ tín dụng theo quy định của pháp luật.