08:43 14/12/2011

TRI thông qua việc tự nguyện hủy niêm yết trên HSX

Hà Anh

Số lượng cổ phiếu TRI sẽ hủy niêm yết là 27.548.360 cổ phần, tương đương trị giá tính theo mệnh giá là 275.483.560.000 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (mã TRI-HSX) thông báo Đại hội cổ đông công ty thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TRI hiện đang giao dịch tại HSX.

Theo đó, số lượng cổ phiếu sẽ hủy niêm yết là 27.548.360 cổ phần, tương đương trị giá tính theo mệnh giá là 275.483.560.000 đồng.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký hủy niêm yết cổ phiếu TRI.

Được biết, kế thúc 9 tháng năm 2011, doanh thu của TRI đạt 542,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 85,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng là 106 tỷ đồng; lợi nhuận thuần - 45 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế TRI -42,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, vốn chủ sở hữu là 23,3 tỷ đồng, giảm hơn 43 tỷ đồng so với đầu năm (66,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính là -262,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/12, cổ phiếu của TRI đóng cửa ở mức 2.000 đồng.