10:33 30/07/2010

Trích dự phòng, KDC báo lỗ hơn 35 tỷ đồng trong quý 2

N.Anh

Lợi nhuận sau thuế của KDC trong quý 2/2010 lỗ 35,36 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 320,54 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2010 và giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa 2 quý.

Theo đó, doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 281,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 589,5 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2010 là -40,57 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 lỗ 35,36 tỷ đồng, trong khi quý 2/2009 đạt gần 85 tỷ đồng. Lợi ích của cổ đông thiểu số là 2,76 tỷ đồng và cổ đông công ty mẹ là -38,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt 320,54 tỷ đồng.

KDC cho biết, kết quả kinh doanh quý 2/2010 của công ty biến động so với quý 2/2009 là do quý 2/2010 là thời điểm đến hạn công ty phải trích lập dự phòng đầu tư dài hạn cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB).