09:51 16/07/2008

Trích khấu hao tài sản thuê

TBKTVN

Công ty thuê tài chính một tài sản cố định trong 7 năm. Trong trường hợp công ty phải gia hạn hợp đồng thuê thêm 2 năm nữa thì công ty có được kéo dài thời gian trích khấu hao của tài sản thuê đó không?

Công ty thuê tài chính một tài sản cố định trong 7 năm. Trong trường hợp công ty phải gia hạn hợp đồng thuê thêm 2 năm nữa thì công ty có được kéo dài thời gian trích khấu hao của tài sản thuê đó không?

(Lương Thị Hằng Nga, Quy Nhơn, Bình Định)

Điểm 17 Chuẩn mực kế toán số 06 về thuê tài sản (ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) quy định: “Thuê tài chính sẽ phát sinh chi phí khấu hao tài sản và chi phí tài chính cho mỗi kỳ kế toán.

Chính sách khấu hao tài sản thuê phải nhất quán với chính sách khấu hao tài sản cùng loại thuộc sở hữu của doanh nghiệp đi thuê. Nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời hạn thuê hoặc thời gian sử dụng hữu ích của nó.” Theo quy định trên, trường hợp sau khi kết thúc thời gian thuê Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê thì công ty phải thực hiện trích khấu hao tài sản theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản quy định khi kết thúc thời gian thuê Bên đi thuê (công ty) trả lại tài sản cho bên cho thuê thì công ty thực hiện khấu hao tài sản theo thời gian thuê.

Nếu thời gian thuê tăng 2 năm thì thời gian trích khấu hao tăng thêm 2 năm.