17:55 16/06/2009

TrustBank bị phạt 20 triệu đồng

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín

Ngày 11/6/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín (TrustBank).

Cụ thể, căn cứ hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và kết quả giám sát hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 504 tỷ lên 1.000 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 12/2008 đến tháng 2/2009 của TrustBank cho thấy ngân hàng đã thực hiện công bố thông tin và thực hiện thu tiền vốn góp cổ phần về tài khoản phong tỏa không đúng với nội dung trong bản cáo bạch và bản thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, vi phạm quy định tại Khoản 2.1 Mục I Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, TrustBank bị phạt tiền 20.000.000 đồng do vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.