09:59 27/03/2010

TTF và CLC tạm ứng cổ tức bằng tiền

Hà Anh

TTF và CLC tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 10% và 13%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 của TTF và CLC.

* Ngày 7/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ  nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE).

Theo đó, ngày 18/5, TTF sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ  nghệ Gỗ Trường Thành - ĐT 747, khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TTF vào các ngày 6/4, 7/4 và 8/4/2010.

* Ngày 12/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE)

Theo đó, ngày 10/5, CLC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 13%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cát Lợi - 934 D2, đường D, Khu công nghiệp Cát Lái (Cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký  tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CLC vào các ngày 9/4, 12/4 và 13/4/2010.