14:53 25/09/2010

TV1: Trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu

N.Anh

TV1 trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 10:5,4

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 29/9 ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 1/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (mã TV1-HOSE).

Theo đó, TV1 sẽ phát hành 2.000.000 cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (10 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

Đồng thời, TV1 sẽ phát hành 5.400.000 cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:5,4 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 5,4 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 11/10/2010 - 1/11/2010, thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 11/10/2010 - 5/11/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 - Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.