16:53 13/07/2010

TV4 trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Hà Anh

TV4 sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được 1 quyền, cứ 100 quyền được nhận 20 cổ phiếu mới)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 26/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX).

Theo đó, TV4 sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu được 1 quyền, cứ 100 quyền được nhận 20 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 - số 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa.