15:47 25/07/2008

TYA giải trình biến động kinh doanh

Hà Anh

TYA giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2008 so với quý 1/2008

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (mã TYA) giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2008 so với quý 1/2008.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2008 đạt hơn 352,397 tỷ đồng, tăng 1,8% so với quý 1/2008 (hơn 346.183 tỷ đồng), giá vốn hàng bán quý 2/2008 đạt hơn 303,922 tỷ đồng, giảm 0,01% so với quý 1/2008 (hơn 304,474 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế quý 2/2008 đạt hơn 6,359 tỷ đồng, giảm 79,25% so với quý 1/2008 (hơn 30,632 tỷ đồng).

Theo TYA, kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2008 có nhiều thay đổi so với quý 1/2008, doanh thu tăng 1,80% và giá vốn hàng bán cũng giảm nhẹ, cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty tương đối ổn định trong bối cạnh nền kinh tế có nhiều khó khăn và lạm phát gia tăng.

Riêng lợi nhuận sau thuế giảm 79.25%, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ tổn thất chênh lệch tỷ giá USD biến động mà công ty phải thanh toán nguyên vật liệu nhập khẩu và vay vốn ngân hàng.