17:52 01/10/2010

Ứng dụng công nghệ thông tin dưới 3 tỷ không phải lập dự án

Minh Anh

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 3 tỷ đồng không phải lập dự án

Các trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có dưới 3 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách sẽ không phải lập dự án.
Các trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có dưới 3 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách sẽ không phải lập dự án.
Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 3 tỷ đồng không phải lập dự án.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư số 21/2010/TT-BTTTT, quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Theo đó, thông tư sẽ áp dụng cho các trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có (bao gồm cả việc đầu tư mới các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc hệ thống đã có).

Cụ thể, các hoạt động gồm: phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; mua sắm, nâng cấp, lắp đặt, cài đặt thiết bị công nghệ thông tin (phần mạng, phần cứng, phần mềm thương mại) nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ, việc xác định phạm vi, quy mô hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để lập đề cương, dự toán chi tiết phải căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên, với những trường hợp khi lập đề cương và dự toán chi tiết, tổng dự toán dưới 3 tỷ đồng, nhưng trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh dẫn tới thay đổi tổng dự toán thành từ 3 tỷ đồng trở lên phải thực hiện lại các thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2010.