21:06 01/01/2008

UOB mua 10% cổ phần Southern Bank

Minh Đức

Ngân hàng UOB vừa đầu tư trên 480 tỷ đồng mua 10% cổ phần và trở thành cổ đông nước ngoài của Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank)

Hai ngân hàng đã cùng ký đơn trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép tăng tỷ lệ đầu tư của UOB vào Southern Bank lên 20%.
Hai ngân hàng đã cùng ký đơn trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép tăng tỷ lệ đầu tư của UOB vào Southern Bank lên 20%.
Ngân hàng UOB (Singapore) vừa đầu tư trên 480 tỷ đồng mua 10% cổ phần và trở thành cổ đông nước ngoài chính thức của Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank).

Theo Southern Bank, đây là nguồn vốn đầu tư cao nhất của một ngân hàng Singapore vào một ngân hàng của Việt Nam trong truyền thống quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sau khi UOB chính thức trở thành cổ đông của Southern Bank, vốn tự có của ngân hàng này sẽ được nâng lên và đạt mức 1.969 tỷ 640 triệu đồng; vốn điều lệ từ 1.290 tỷ 789 triệu đồng tăng lên 1.434 tỷ 210 triệu đồng.

Theo nguyện vọng của các cổ đông, phần cổ tức và thặng dư vốn cổ phần năm 2006 là 28% đã được Southern Bank trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tăng vốn điều lệ lên 1.711 tỷ 954 triệu đồng, nâng vốn tự có đạt mức 2.080 tỷ 57 triệu đồng.

Hai ngân hàng cũng đã cùng ký vào đơn đệ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép tăng tỷ lệ đầu tư của UOB vào Southern Bank lên 20%. Sau khi tỷ lệ này được chấp thuận, vốn điều lệ của Southern Bank sẽ đạt 1.960 tỷ 666 triệu đồng, tổng vốn tự có đạt 2.542 tỷ 333 triệu đồng.

Ngoài ra, với kết quả kinh doanh năm 2007, Southern Bank dự kiến mức chia cổ tức là 12% bằng cổ phiếu và sẽ nâng vốn điều lệ lên 2.115 tỷ 561 triệu đồng, vốn tự có là 2.697 tỷ 228 triệu đồng.

Sau khi trở thành cổ đông, UOB cam kết hỗ trợ Southern Bank cải thiện các quy trình quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và các sản phẩm/dịch vụ tài chính...