09:49 10/03/2007

Ưu đãi lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu

Lan Ngọc

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định mới về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Lãi suất sẽ ưu đãi hơn đối với các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn - Ảnh: Việt Tuấn.
Lãi suất sẽ ưu đãi hơn đối với các dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn - Ảnh: Việt Tuấn.
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định mới về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Theo quyết định trên, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm.

Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án tại vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, các xã thuộc Chương trình 135 và các xã biên giới thuộc Chương trình 120, các xã vùng bãi ngang, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm.

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm.

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước áp dụng cho các dự án ký hợp đồng tín dụng lần đầu tiên kể từ ngày 16/1/2007.

Đối với các dự án đã ký hợp đồng trước ngày 16/1/2007, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được thực hiện theo các cam kết ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký.

So với lãi suất cho vay bình quân trên thị trường ngân hàng hiện nay, các mức lãi suất trên thấp hơn từ 2-4%/năm.