16:55 29/12/2008

V11 trả cổ tức 14% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 6/2/2009, V11 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá

Ngày 6/2/2009, V11 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá.
Ngày 6/2/2009, V11 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/1/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11-HASTC).

Theo đó, ngày 6/2/2009, V11 sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 14%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính - kế hoán Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 - Km47 quốc lộ 5A, Cẩm Khê, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu V11 ngày 8/1, 9/1 và 12/1/2009.