10:10 18/11/2009

VAB được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009

P.V

Ngân hàng Việt Á được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 với tổng mệnh giá là 271,967 tỷ đồng

Giao dịch tại chi nhánh của VAB.
Giao dịch tại chi nhánh của VAB.
Ngày 17/11/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB) phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009.

Theo Quyết định này, Ngân hàng Việt Á được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 với tổng mệnh giá là 271,967 tỷ đồng.

Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu, mệnh giá, đồng tiền phát hành, lãi suất, địa điểm phát hành, hình thức phát hành, kỳ hạn, cách thức, địa điểm thanh toán lãi và gốc, thời hạn chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, phạm vi phát hành, các điều kiện của trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thực hiện như đề nghị tại công văn số 40A/VAB ngày 14/3/2009 và công văn số 209/HĐQT/09 ngày 2/11/2009 về phương án sử dụng vốn trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của VAB.

VAB phải thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 theo đúng quy định tại Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN và có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, khi thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, VAB có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, vốn điều lệ và các quy định khác có liên quan.