09:45 09/08/2011

VC6 bị phạt 50 triệu đồng do thay đổi giá chào bán cổ phiếu

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinaconex 6

Ngày 5/8/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX).

Cụ thể, công ty này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/QĐ-GCN ngày 19/1/2011. Tuy nhiên, Công ty đã thay đổi giá chào bán cho Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex và cán bộ chủ chốt công ty xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu thay vì mức 16.700 đồng/cổ phiếu như trong hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng không sửa đổi, bổ sung hồ sơ, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.