08:33 01/07/2011

VCB được phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12%

Mai Anh

VCB sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ theo quy định

VCB báo lãi 1.441,003 tỷ đồng; EPS đạt 816 đồng trong quý 1/2011.
VCB báo lãi 1.441,003 tỷ đồng; EPS đạt 816 đồng trong quý 1/2011.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HSX) thông báo được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận cho VCB phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 12%.

Theo đó, VCB thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ theo quy định hiện hành, tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông hiện hữu, trên cơ sở tỷ lệ chia cổ tức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2010 và phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp cổ phần và phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần niêm yết.

Đồng thời, VCB thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011, thu nhập lãi thuần đạt 2.806,137 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 245,453 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 399,100 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ mua bán chứng khoán -2,672 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2.295,001 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.441,003 tỷ đồng; EPS đạt 816 đồng.

Năm 2011, VCB thông qua một số chỉ tiêu cơ bản với tổng tài sản đạt 353.620 tỷ đồng, tăng 15%; huy động vốn từ nền kinh tế đạt 249.984 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ cho vay khách hàng đạt 212.177 tỷ đồng, tăng 20%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.650 tỷ đồng; số chi nhánh và Phòng giao dịch tăng thêm 76; tỷ lệ nợ xấu dưới 2,80% tổng dư nợ; cổ tức 12%.