22:40 14/04/2009

VCC, SSS và DMC trả cổ tức năm 2008 bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký và sàn Tp.HCM vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của VCC, SSS và DMC

Ngày 22/5/2009, VCC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Ngày 22/5/2009, VCC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của VCC, SSS và DMC.

* Ngày 27/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần) của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC-HASTC). Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức là ngày 22/5/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25 - 159 B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VCC vào các ngày 24, 27 và 28/4/2009.

* Ngày 28/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần) của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (SSS-HASTC). Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức là ngày 20/5/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 - xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SSS vào các ngày 27, 28, và 29/4/2009.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 23/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 27/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/5/2009, DMC sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DMC vào những ngày 24, 27 và 28/4/2009.

Trước đó, đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 - 2010 với tổng doanh thu đạt 1.054,98 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng; chia cổ tức thấp nhất là 18%.