17:58 03/02/2009

VDL, CDC và DC4 công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

VDL, CDC và DC4 vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của VDL đạt 8.139 đồng - Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu VDL từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của VDL đạt 8.139 đồng - Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu VDL từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL-HASTC), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (CDC-HASTC) và Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, VDL công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 53,26 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 193,68 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,85 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 9,76 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 4 đạt 2.380 đồng, EPS năm 2008 đạt 8.139 đồng.

Trong khi đó, CDC công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 94 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt gần 293,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 1,94 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 21,69 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 6.081 đồng.

Bên cạnh đó, DC4 công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2008 đạt 23,7 tỷ đồng; kũy kế năm 2008 đạt 66 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 3,69 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 10 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 5.006 đồng, riêng EPS quý 4 đạt 1.844 đồng.