16:29 28/04/2008

VDL sẽ tăng vốn điều lệ

VLD sẽ tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 24 tỷ đồng bằng việc chào bán thêm 1,2 triệu cổ phiếu

Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng, thông qua việc chào bán thêm 1,2 triệu cổ phiếu.

Theo phương án vừa được thông qua, công ty sẽ chào bán 900.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 100:75 với giá 18.000 đồng/cổ phiếu.

Chào bán cho cán bộ công nhân viên, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 60.000 cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu. Còn 240.000 cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán cho đối tác chiến lược với giá bằng 80% giá giao dịch bình quân năm phiên liên tiếp của cổ phiếu VDL tại sàn Hà Nội trước ngày thực hiện việc phát hành cho đối tác chiến lược.

Năm 2007, VDL đạt doanh thu 151,845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,223 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2008, VDL sẽ đạt doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 9 tỷ đồng, chia cổ tức tối thiếu 18%.