09:43 09/08/2011

VFC dự kiến lãi lãi hơn 56 tỷ đồng trong năm 2011

Mai Anh

Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng trong năm 2011 và tăng lên 650 tỷ đồng trong năm 2012.

VFC dự kiến vốn điều lệ đạt 650 tỷ đồng trong năm 2012.
VFC dự kiến vốn điều lệ đạt 650 tỷ đồng trong năm 2012.
Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HSX) công bố một số chỉ tiêu tài chính dự kiến trong giai đoạn 2011-2014.
 
Theo đó, năm 2011, doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 825,8 tỷ đồng, đạt 1.239 tỷ đồng trong năm 2012, đạt 1.859 tỷ đồng trong năm 2013 và đạt 2.788,8 tỷ đồng trong năm 2014.

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 56,1 tỷ đồng, đạt gần 114 tỷ đồng trong năm 2012, đạt 277,5 tỷ đồng trong năm 2013 và đạt 421,08 tỷ đồng trong năm 2014.

Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 200 tỷ đồng trong năm 2010 lên 350 tỷ đồng trong năm 2011, tăng lên 650 tỷ đồng tương đương 85% trong năm 2012. Trong năm 2013 và 2014, công ty chưa có kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Được biết, theo báo cáo kết quả kinh doanh Công ty mẹ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 27,69 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 30,18 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt gần 14 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 12,59 tỷ đồng.