06:32 08/07/2008

VFC được phép chào bán cổ phiếu ra công chúng

N.Ánh

Trong vòng 90 ngày từ kể ngày nhận giấp phép, VFC được phép chào bán 13.224.373 cổ phiếu ra công chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 308/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần VINAFCO (mã VFC).

Theo đó, trong vòng 90 ngày từ kể ngày nhận giấp phép, VFC được chào bán 13.224.373 cổ phiếu, trong đó có 1.016.350 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu; chào bán 6.775.627 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 100.000 cổ phiếu dành cho Quỹ phát triển tài năng; 200.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và 5.132.396 cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Được biết, Công ty Cổ phần VINAFCO đang hoạt động trên các lĩnh vực: vận tải, dịch vụ vận tải, vận tải đa phương thức, trung tâm tiếp vận, sản xuất công nghiệp, thương mại...