08:45 17/06/2008

VFC sẽ phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Thiên Hà

VFC dự kiến sẽ phát hành tối đa 150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vào quý 3/2008 để huy động vốn làm vốn đối ứng đầu tư các dự án

Ngày 10/6/2008, Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinafco (VFC) đã thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.

Theo đó, VFC dự kiến sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi vào quý 3/2008 để huy động vốn làm vốn đối ứng đầu tư các dự án như: đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh gồm bến xe, kho bãi Thanh Trì, Gia Lâm, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. HCM; góp vốn liên doanh logistics; đầu tư mua mới tàu contaiter; container, xe chuyên trở container.

Công ty sẽ phát hành tối đa 150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn chuyển đổi là 1 hoặc 2 năm theo phương thức phát hành. Lãi suất trái phiếu là lãi suất cạnh tranh và sẽ được ấn định cụ thể sau khi thỏa thuận với các nhà đầu tư. Lãi được trả định kỳ 6 tháng một lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (đến ngày chuyển đổi, 1 trái phiếu được quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu).

Dự kiến năm 2008, công ty phấn đấu ước đạt doanh thu 595,965 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 9,24 tỷ đồng.

Được biết, năm 2007, doanh thu của công ty đạt 594,514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,237 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến ở mức 10%.