10:35 16/02/2011

VFG: Lãi hơn 24 tỷ đồng trong quý 4, giảm 24% so với cùng kỳ 2009

Minh Hà

VFC công bố kết quả kinh doanh quý 4 và giải trình lợi nhuận này giảm 7,44 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% so với cùng kỳ năm 2009

VFG lãi 96,65 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 9.915 đồng.
VFG lãi 96,65 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 9.915 đồng.
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2010 và giải trình lợi nhuận quý 4/2010 giảm 7,44 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo báo cáo tài chính VFG công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 318,32 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 1.070,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 24,11 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 96,65 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 9.915 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 2.474 đồng.

VFG cho biết nguyên nhân dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 giảm 24% so với cùng kỳ năm 2009 (31,55 tỷ đồng) là do trong quý 4/2010 doanh thu tăng 47% và giá vốn hàng bán tăng 46% và các loại chi phí tăng như: chi phí tài chính tăng rất nhiều so với cùng kỳ năm 2009 trong đó chi phí lãi vay tăng 134% do năm 210 công ty không còn được hưởng ưu đãi về lãi suất vay ngân hàng, tỷ giá USD tăng 7%, lãi suất ngân hàng tăng.

Chi phí bán hàng: tăng 91% so với cùng kỳ năm 2009 do năm 2010 công ty tăng cường hoạt động tiếp thị sản phẩm, xây dựng hình ảnh công ty, tuyên thêm nhân viên kinh doanh tiếp thị...Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 92% do công ty thực hiện tái cấu trúc hệ thống tiền lương nhân sự, xây dựng thương thiệu, quảng bá hình ảnh công ty và đầu tư cho hệ thống phần mềm quản lý.

Mặt khác, các khoản giảm trừ tăng nhiều so với năm 2009 do công ty thanh toán dứt điểm các khỏan chiết khấu phải trả cho khách hành theo chính sách 2010 để thực hiện chính sách mới năm 2011.

Năm 2010, công ty đặt kế hoạch với doan thu đạt 1.034,088 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 104,3 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%.