10:19 13/09/2007

VFM quản lý danh mục đầu tư cho Nhiệt điện Phả Lại

L.Hương

Nhiệt điện Phả Lại sẽ ủy thác một phần tài sản cho VFM tiến hành đầu tư vào thị trường chứng khoán

Ngày 12/9, Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) đã ký hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PLPC).

Điều này đánh dấu việc sử dụng các dịch vụ đầu tư chuyên nghiệp của người đầu tư đối với loại hình quản lý danh mục đầu tư do một công ty quản lý quỹ cung cấp và PLPC là đơn vị tiên phong.

Thông qua hợp đồng này, PLPC sẽ ủy thác một phần tài sản cho VFM tiến hành đầu tư vào thị trường chứng khoán. Theo quy định của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/1/2007, các công ty quản lý quỹ được cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng thay vì do các công ty chứng khoán như trước đây.

Với việc sử dụng dịch vụ này, người đầu tư có được một kênh đầu tư mới đáp ứng đúng các mục tiêu đầu tư của tổ chức/cá nhân ủy thác đầu tư vào nhiều loại chứng khoán của danh mục ủy thác.

Mặt khác, khi sử dụng dịch vụ, người đầu tư có được báo cáo thường xuyên về tình hình danh mục và sự đánh giá định kỳ đối với danh mục do các nhân viên đầu tư của công ty quản lý quỹ thực hiện.

Được biết, với việc bổ sung nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư từ ngày 5/4/2007, VFM đã tiến hành nghiên cứu triển khai cung cấp dịch vụ này. Hiện tại, công ty đang cung cấp 5 danh mục mẫu đáp ứng yêu cầu đầu tư với các mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau của người ủy thác đầu tư từ mức độ tối đa an toàn tới mức độ rủi ro cao.