08:44 17/08/2011

VFR lãi 82 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm

Hà Anh

Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, VFR dự kiến nâng cổ tức 2011 từ 18% lên 30%.

Đội tài của công ty.
Đội tài của công ty.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (mã VFR-HNX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và các vấn đề hoạt động chú trọng cho 6 tháng cuối năm.

Theo đó, theo báo cáo tài chính đã được soát xét, doanh thu 6 tháng đầu năm của VFR đạt 165,66 tỷ đồng; lợi nhuận gộp -19 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -38,55 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 122,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 82 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch cả năm, EPS đạt 5.464 đồng.

6 tháng cuối năm 2011, công ty cần tập trung quản lý mảng kinh doanh VTB để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty; Rà soát tăng cường, nâng cao một bước năng lực và chất lượng dịch vụ tại các cở sở, các mảng ngành nghề của Công ty; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lành mạnh và tăng cường năng lực tài chính cho Công ty (tiếp tục rà soát thực hiện tái cơ cấu các tài sản phát huy hiệu quả thấp, huy động vốn thông qua thị trường vốn, chứng khoán..); nghiên cứu, triển khai các biện pháp quản trị rủi ro để phòng ngừa và khắc phục rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty dự kiến báo cáo Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2011 không thấp hơn 30%. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua dự kiến trả cổ tức 2011 không dưới 18%.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị công ty cũng thông qua bổ nhiệm có thời hạn 4 chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Lê Văn Thành, ông Nguyễn Thành Luyện; ông Vũ Anh Tú và ông Nghiêm Minh Tiền.

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty vừa ra nghị quyết cho phép Công ty mua cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu dự kiến mua tối đa là 1.125.000 cổ phiếu, tương đương 7,5% tổng số cổ phiếu của Công ty đang lưu hành.

Giá mua được xác định theo nguyên tắc xác định giá thị trường nhưng không vượt quá 70% giá trị dự kiến sổ sách cổ phiếu Công ty theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2011 nhằm ổn định giá cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông của Công ty. Phương thức giao dịch là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn hợp pháp của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ 22/7/2011 (sau khi được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà nội), kết thúc ngày 31/12/1011.

Năm 2011, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 524,97 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 130,30 tỷ đồng và 90,35 tỷ đồng, cổ tức không dưới 18%.