15:11 25/09/2013

VHL, BST, HGM, HTI, SD5, SJE thanh toán cổ tức

Hà Anh

VHL, BST, HGM, HTI, SD5, SJE công bố chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu VHL trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VHL trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
VHL, BST, HGM, HTI, SD5, SJE công bố chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/10/2013, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/9/2013.

* Ngày 14/10/2013, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2013.

* Ngày 15/10/2013, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2013.

* Ngày 28/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HTI-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2013.

* Ngày 10/10/2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2013.

* Ngày 30/10/2013, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2013.