08:36 20/10/2011

Vi phạm chế độ báo cáo, ba doanh nghiệp trên HNX bị phạt 240 triệu đồng

Mai Anh

Ba doanh nghiệp niêm yết trên HNX là SRB, SD5 và SDY bị phạt mỗi công ty là 80 triệu đồng do vi phạm chế độ báo cáo

Diễn biến giá cổ phiếu SRB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu SRB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngày 18/10/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định số: 787/QĐ-UBCK, 788/QĐ-UBCK, 793/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty niêm yết có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara, Công ty Cổ phần Sông Đà 5, Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính) kiểm toán năm 2009 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC); chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2010 đã được soát xét theo quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3 và quý 4 năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 3/7/2010 và việc thay đổi nhân sự ngày 28/6/2010 (Cụ thể: bà Đào Thị Trà giữ chức Kế toán trưởng thay cho bà Lê Thị Thu Hiền) theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II và Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
- Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1, quý 3 và quý 4/2010; Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 và Báo cáo tài chính quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2; 1.2.3 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4/2011 theo quy định tại Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/4/2010 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Cụ thể: Nghị quyết 11/QĐ-SD5-HĐQT ngày 27/4/2010 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 184,5 tỷ đồng) theo quy định Điểm 2.3 Khoản 2 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC.
 
- Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY-HNX) bị phạt do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định tại Điểm 1.1 và 1.2.6 Khoản 1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC; chậm nộp Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3/2010 và quý 1/2011 theo quy định tại Điểm 1.2 và 1.2.4 Khoản 1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC;

Chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ngày 31/7/2010 (Cụ thể: miễn nhiệm Kế toán trưởng và người dược ủy quyền công bố thông tin đối với ông Khuất Văn Hiến; bổ nhiệm ông Trần Bình Nhưỡng làm Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin); thay đổi nhân sự ngày 11/11/2010 (Cụ thể: bổ sung ông Vũ Văn Tiện tạm thời giữ chức thành viên Hội đồng quản trị); thay đổi nhân sự ngày 11/2/2011 (Cụ thể: ông Lương Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm ông Khương Đức Dũng - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 11/2/2010; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức - trưởng phòng kinh doanh làm Phó Tổng giám đốc từ 11/2/2010); Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2011 theo quy định tại Khoản 3 Mục I và Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty trên là 80 triệu/công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 20/11/2011, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.