15:32 13/10/2017

Vi phạm hàng loạt quy định, nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa.<br>
Ảnh minh họa.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 bị phạt 50 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định về báo cáo tài chính quý 1/2016 công ty mẹ và hợp nhất, báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét.

- Công ty Cổ phần NTACO bị phạt tổng cộng 285 triệu đồng - trong đó, có 100 triệu đồng do công ty đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, báo cáo thường niên năm 2015; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 12/11/2015 do thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Phạt tiếp 100 triệu đồng do công ty đã không báo cáo theo quy định các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính quý 3, 4/2015, giải trình báo cáo tài chính quý 3/2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3/2016, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016...

Đồng thời, phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này...

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (Hà Nội) bị phạt tổng cộng 275 triệu đồng - trong đó có 150 triệu đồng do thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông; Phạt tiếp 125 triệu đồng do công ty không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam (mã FID-HNX) bị phạt tổng cộng 355 triệu đồng - trong đó, 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị; về triệu tập, tổ chức họp hội đồng quản trị.

Phạt 200 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (Trong năm 2016, Công ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ 109,99 tỷ đồng lên 219,8 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 03/01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016.

Theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và được công bố tại bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn của Công ty như sau: đầu tư 45 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nam (VIT), đầu tư 55 tỷ đồng vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á; bổ sung 9,99 tỷ đồng vào vốn lưu động.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên vào ngày 25/5/2016 (bằng việc chuyển 27 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản của Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam; 28 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản của Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Hòa Bình THT; 45 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa sang tài khoản số 5361878001 của VIT) và ngày 20/7/2016.