16:47 08/06/2011

VIC nhận chuyển nhượng 60 tỷ đồng trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics

Hà Anh

Sau khi hoàn tất thủ tục, VIC sẽ tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp lên 84% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Viettronics

Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa.
Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics.

Theo đó, Hội đồng Quản trị của VIC thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp 60 tỷ đồng, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Viettronics từ bên chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, công ty sẽ tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp lên 84% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Viettronics.

Đồng thời, giao cho Tổng giám đốc công ty thương lượng, đàm phán giá trị chuyển nhượng và ký kếy Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tỷ lệ sở hữu mới của Công ty trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics.

Ngày 2/6/2011, Hội đồng Quản trị VIC thông báo phần vốn điều lệ tăng thêm là 16.645.820.000 đồng, vốn điều lệ tăng từ 3.895.853.110.000 đồng lên 3.911.498.930.000 đồng. Hình thức tăng vốn điều lệ là phát hành thêm cổ phần phổ thông (đợt 18) để chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần.