13:34 05/02/2009

VID, PET và PVE công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

VID, PET và PVE công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của VID đạt 9,57 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 26,7 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 của VID đạt 9,57 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 26,7 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông (VID-HOSE) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET-HOSE) và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí (PVE-HASTC) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, doanh thu quý 4 của VID đạt 156 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 555 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 9,57 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 26,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, PET công bố doanh thu quý 4 đạt 1.129 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 5.441 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4 lỗ 7,33 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 74,435 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,7 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 86,78 tỷ đồng.

Theo giải trình của PET, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4/2008 giảm 73,9% so với quý 3 là do suy thoái kinh tế làm cho sức tiêu thụ các mặt hàng giảm; công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Bên cạnh đó, PVE công bố doanh thu trong quý 4 đạt 37,55 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 185 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,6 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 9,36 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.674 đồng.