17:51 19/07/2007

Viễn Liên xây nhà máy cáp quang

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Viễn Liên vừa thông qua phương án đầu tư 94 tỷ đồng vào Nhà máy Sản xuất cáp quang UNI FIBER

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn Liên vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ để đầu tư vào 3 dự án.

Bao gồm 94 tỷ đồng đầu tư vào Nhà máy Sản xuất cáp quang UNI FIBER, 15 tỷ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Thiết kế Xây lắp Viễn Đông và 10 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Taihan-Sacom Resort tại Đà Lạt.

Hội đồng quản trị cũng thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 với tổng doanh thu 101.577.781.290 đồng, lợi nhuận sau thuế 4.117.605.818 đồng đạt 48,44% so với kế hoạch năm (8 tỷ 500 triệu đồng) và thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, cổ tức đợt 1/2007 sẽ được trả bằng cổ phiếu  với tỷ lệ 12%. Đồng thời, công ty sẽ chào bán 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2, chào bán 2 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, nhà đầu tư lớn với giá chào bán phải cao hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu với điều kiện không được chuyển nhượng trong 6 tháng.

Ngoài ra, Viễn Liên còn chào bán 75.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát với giá 20.000 đồng/cổ phiếu với điều kiện không được chuyển nhượng trong vòng 2 năm.