09:17 25/01/2008

Viễn thông FPT bị phạt 20 triệu đồng

M.Kiều

Lại có thêm Công ty Cổ phần Viễn thông FPT bị phạt do phát hành chứng khoán không công bố thông tin

Ngày 22/1/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT do phát hành chứng khoán mà không công bố thông tin.

Cụ thể: Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát hoạt động của các công ty đại chúng và hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, cho thấy:

Từ ngày 15-30/6/2007, Công ty cổ phần viễn thông FPT đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên trong công ty nhưng không thực hiện công bố thông tin bất thường về việc phát hành riêng lẻ và kết quả của đợt phát hành đó.

Điều này đã vi phạm quy định tại Điều 101 Luật chứng khoán và tiết đ điểm 2.1.1 mục II Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 19/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.