16:37 02/03/2007

Việt Nam kêu gọi đề xuất ý tưởng chiến lược phát triển thời kỳ 2011 - 2020

Thành Nam

Lời kêu gọi này được gửi đến các nhà khoa học, nhà quản lý trong nước, kiều bào nước ngoài và chuyên gia quốc tế

Cộng đồng các nhà tài trợ cho Việt Nam đã bảy tỏ sự ủng hộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) 5 năm 2006 - 2010.
Cộng đồng các nhà tài trợ cho Việt Nam đã bảy tỏ sự ủng hộ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) 5 năm 2006 - 2010.
Lời kêu gọi này được gửi đến các nhà khoa học, nhà quản lý trong nước, kiều bào nước ngoài và chuyên gia quốc tế.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020).

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng đề cương là công việc hệ trọng, khó khăn và phức tạp nên cần có sự đóp góp trí tuệ của đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý.

Và để thực hiện thành công nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi các nhà khoa học, nhà quản lý ở trong nước, kiều bào nước ngoài và chuyên gia quốc tế đề xuất các ý kiến để xây dựng đề cương, như chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển của Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, mục tiêu mà Việt Nam cần đạt đến vào năm 2020, và những nhiệm vụ và giải pháp chiến lược cơ bản để đạt mục tiêu đề ra.

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) 5 năm 2006 - 2010, Việt Nam cũng đã tham vấn rộng rãi các ý kiến của nhân dân, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, Việt kiều, cộng đồng quốc tế tại Việt Nam.

Được biết, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng đề cương riêng của từng cơ quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2007. Sau khi Đề cương được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì xây dựng chiến lược và kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể.