16:53 19/11/2012

Vietcombank muốn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012

Hà Anh

Dự kiến ngày 10/12/2012, VCB sẽ xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) công bố chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, VCB sẽ xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11/2012. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến là ngày 10/12/2012.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, thu nhập lãi thuần trong quý 3 của Vietcombank đạt 2.748 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh ngoại hối đạt 325,6 tỷ đồng;...

Cũng trong quý 3, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank đạt hơn 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.109 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế giảm 3,85% so với cùng kỳ, đạt 3.366 tỷ đồng.

Được biết, cổ đông VCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng tài sản đạt 432.731 tỷ đồng, tăng 18%; dư nợ cho vay khách hàng là 245.019 tỷ đồng, tăng 17%; huy động vốn từ nền kinh tế đạt 285.192 tỷ đồng, tăng 18%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6.550 tỷ đồng, tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2,8% tổng dư nợ.