12:17 23/03/2009

Vietcombank sắp bàn kế hoạch lên sàn năm 2009

N.Anh

Ngày 27/3, Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông thường niên lần hai

Ngày 28/4/2009, Vietcombank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường nên lần thứ hai.
Ngày 28/4/2009, Vietcombank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường nên lần thứ hai.
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo, ngày 27/3/2009 sẽ chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên lần hai.

Theo đó, ngày 28/4/2009, Vietcombank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường nên lần thứ hai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Hà Nội, nhằm thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Đồng thời, thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị  năm 2008 và định hướng năm 2009; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định tài chính năm 2008 và định hướng năm 2009; thông qua tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2008; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2009; thông qua báo cáo công tác niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008 và kế hoạch năm 2009;...