18:40 01/03/2010

Vietcombank trả cổ tức 12% bằng tiền

N.Anh

Ngày 5/4/2010, Vietcombank sẽ chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu

Trụ sở Vietcombank tại Hà Nội.
Trụ sở Vietcombank tại Hà Nội.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương  Việt Nam - Vietcombank (VCB-HOSE) vừa công bố ngày 12/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 3/2009 và chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3.

Theo đó, ngày 5/4/2010, Vietcombank sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12%/mệnh giá - 1.200 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở chính Công ty Chứng khoán VCB (VCBS) tại Hà Nội và chi nhánh VCBS tại Tp.HCM và Đà Nẵng.

Theo Vietcombank, dự kiến ngày 19/4/2010, ngân hàng sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 tại Khách sạn Melia - 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội nhằm thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009 và định hướng năm 2010, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2009 và định hướng năm 2010; thông qua báo cáo công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 và một số nội dung khác.