23:35 15/11/2013

Vietinbank giải trình lợi nhuận quý 3 giảm, hạ mục tiêu năm

Hà Anh

9 tháng, lợi nhuận trước thuế của CTG đạt 7.047 tỷ đồng, tăng 12,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.307 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2013.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 3 đạt 4.630 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 421 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh đạt 103 tỷ; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 7,8 tỷ; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 2,4 tỷ; lãi từ hoạt động khác đạt 692 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3 giảm 6,3% so với cùng kỳ là 3.707 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3 của CTG tăng 71% từ 466 tỷ đồng của quý 3/2013 lên 797 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.910 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.190 tỷ đồng giảm 19,2%.

Lũy kế 9 tháng năm 2013, thu nhập lãi thuần của CTG đạt 13.943 tỷ đồng; lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng là 9.704 tỷ đồng; dự phòng rủi ro tín dụng giảm hơn 5% từ 2.801 tỷ của quý 3/3012 xuống còn 2.658 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 7.047 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5.307 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Vietinbank cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3/2013 giảm 19% so với quý 3/2012 chủ yếu là do giảm thu nhập từ góp vốn mua cổ phần, tăng chi phí hoạt động và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vietinbank 528.609 tỷ đồng, tăng 25.079 tỷ, tương ứng tăng 5% so với hồi cuối năm 2012; cho vay khách hàng 345.555 tỷ đồng, tăng 3,7% so với hồi đầu năm; tiền gửi khách hàng tăng 14% từ 289.105 tỷ lên 329.480 tỷ và nợ có khả năng mất vốn tăng lên gấp hơn 2 lần, từ 2.105 tỷ lên tới 5.431 tỷ đồng.

Được biết, Hội đồng quản trị Vietinbank vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013. Cụ thể: tổng tài sản từ 555.000 tỷ đồng xuống 535.000 tỷ đồng - tăng  6,2% so với thực hiện năm 2012; tổng dư nợ và cho vay từ 524.000 tỷ xuống còn 503.000 tỷ, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2012; dư nợ tín dụng từ 450.000 tỷ xuống còn 438.000 tỷ, tăng 8% so với thực hiện năm 2012; tổng nguồn vốn huy động từ 495.000 tỷ xuống 475.000 tỷ, tăng 3,2% so với thự hiện năm 2012; lợi nhuận trước thuế đạt 8.600 tỷ xuống còn 7.500 tỷ, giảm 8,2% so với thực hiện năm 2012; ROA từ 1,5-1,8% giảm còn 1,3-1,5%; ROE từ 15-18% xuống 13-15% và cổ tức từ 12% xuống 10%.